שמירת הקלטה במקום אחר !!! ולא רק בDVR !

החומר המצולם נשמר לא רק במערכת האבטחה שלכם , אלה גם אצלנו ובכל זמן יישארו לנו גיבויים של שבע ימים אחרונים

הזמנת חומר מצולם תהיה עד חמישה ימים מהיום המבוקש

ובמקרה של הדקה ה90 יגבה תשלום נוסף וכמובן חשוב לציין שהחומר המצולם נשמר רק למשך 7 ימיים

אין אנו אחרים לאיכות התמונה גם אם אצלכם היא טובה יותר ( התמונה אמורה להיות בדיוק כמו שאתם צופים במערכת מרחוק )

אנו לא מתחייבים להקלטה רציפה מהסיבות הבאות

1 באם המערכת לא משדרת החוצה מכל סיבה ( שלכם )

2 כח עליון

3 פרטי מערכת לא תקינים או שונו

שם משתמש ______ סיסמה  __________  כתובת IP   _________ פורט  ______

4 טיפול בשרת החברה והגדרות עד 24 שעות למקרים חריגים מאחר וקיים שרת גיבוי

5 אי הספקת אינטרנט וחשמל בחווה ( דבר שלא קרה )

6 אמצעי תשלום

_______________________________________________________________________

Terms backup

Booking footage will be up to five days after the requested And in the case of the 90-minute extra charge of course important to note that the footage is saved only for 7 nautical We have no other image quality even if your place is better (the picture is supposed to be just like you are watching in the distance) We do not undertake continuous recording times and follows 1 If the system does not show out for any reason (your) 2. Force Majeure 3 abnormal system information or changed User Name __________ Password ______ IP Address _________ Port ______ 4 Managing the server and setting the company up to 24 hours to exceptions because there is a backup server 5 refusing to provide Internet and electricity on the farm (do not remember such a case) 6 Methods of Payment

____________________________________________________________________

Условия резервного копирования Бронирование кадры будет до пяти дней после того, как просил И в случае с 90-минутной дополнительную плату, конечно, важно отметить, что кадры сохраняются только для 7 морских У нас нет другого качества изображения, даже если ваше место лучше (картинка должна быть, как вы смотрите на расстоянии) Мы не беремся времени непрерывной записи и следует 1 Если система не показывает для какой-либо причине (ваш) 2. Обстоятельства непреодолимой силы 3 ненормальное информационная система или изменен Имя пользователя Пароль __________ ______ IP-адрес _________ Порт ______ 4 Управление сервером и установка компанию до 24 часов в исключения, потому что есть резервный сервер 5 отказываясь предоставлять Интернет и электричество на ферме (не помню такой случай) 6 Способы оплаты